manuel gūnther | tenor

29.09.2023 - 19:30 Uhr

Die Entführung aus dem Serail

Bonn

Theater

Wolfgang A. Mozart

Belmonte

Hermes Helfricht - Dirigent

Katja Czellnik - Inszenierung

03.10.2023 - 16:00 Uhr

Die Entführung aus dem Serail

Bonn

Theater

Wolfgang A. Mozart

Belmonte

Hermes Helfricht - Dirigent

Katja Czellnik - Inszenierung

08.10.2023 - 18:00 Uhr

Die Entführung aus dem Serail

Bonn

Theater

Wolfgang A. Mozart

Belmonte

Hermes Helfricht - Dirigent

Katja Czellnik - Inszenierung

22.10.2023 - 16:00 Uhr

Die Entführung aus dem Serail

Bonn

Theater

Wolfgang A. Mozart

Belmonte

Hermes Helfricht - Dirigent

Katja Czellnik - Inszenierung

05.11.2023 - 18:00 Uhr

Die Entführung aus dem Serail

Bonn

Theater

Wolfgang A. Mozart

Belmonte

Hermes Helfricht - Dirigent

Katja Czellnik - Inszenierung

25.11.2023 - 19:30 Uhr

Die Entführung aus dem Serail

Bonn

Theater

Wolfgang A. Mozart

Belmonte

Hermes Helfricht - Dirigent

Katja Czellnik - Inszenierung

20.12.2023 - 19:30 Uhr

Die Entführung aus dem Serail

Bonn

Theater

Wolfgang A. Mozart

Belmonte

Hermes Helfricht - Dirigent

Katja Czellnik - Inszenierung

25.12.2023 - 18:00 Uhr

Die Entführung aus dem Serail

Bonn

Theater

Wolfgang A. Mozart

Belmonte

Hermes Helfricht - Dirigent

Katja Czellnik - Inszenierung

28.12.2023 - 19:30 Uhr

Die Entführung aus dem Serail

Bonn

Theater

Wolfgang A. Mozart

Belmonte

Hermes Helfricht - Dirigent

Katja Czellnik - Inszenierung

28.03.2024 - 19:30 Uhr

h-Moll Messe

Zürich

Tonhalle

Johann Sebastian Bach

Tenor Solist

Joachim Krause - Dirigent

29.03.2024 - 16:00 Uhr

h-Moll Messe

Zürich

Tonhalle

Johann Sebastian Bach

Tenor Solist

Joachim Krause - Dirigent